نماد سایت طراحان وب تبریز – طراحی سایت در تبریز – آژانس خلاقیت وب سایت تبریز

تگ span

html tags - تگ span

 

تگ span

 

تگ Span

در این بخش از آموزش Html ، تگ Span را آموزش می دهیم.

این تگ مانند تگ Lable عمل می کند.تگ span می تواند بخشی از یک نوشته را نشانه گذاری کند.از تگ span برای تقسیم بندی متون موجود استفاده می شود با استفاده از این خاصیت می توان به هر قسمت از متن ویژگی های خاصی را اعمال کرد.

کاربرد تگ Span در طراحی سایت با ذکر یک مثال در زیر بیان شده است.

<html><head>
</head>
<body>
<p>this <span style=”color:red”>is a</span> paragraph.</p>
</body>

</html>

نتیجه :

this is a paragraph.

 

منبع: sitedesign-co.com

خروج از نسخه موبایل